بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسمنخ‌کارع (Smenkhkare)

اشتراک‌گذاری

اسمنخ‌کارع (Smenkhkare) (مرگ در ۱۳۳۴ پ.م.) فرعون مصر در دوره امارنه و بنیانگذار فرقه پارینه‌ها بود. او از سال ۱۳۳۵ پیش از میلاد تا مرگش بر مصر فرمانروایی می‌کرد. او جانشین اخناتون شد که احتمالا پدر او بوده است. او همچنین با ملکه میریت آتون ازدواج کرد.

معبد اسمنخ‌کارع در بالای Eeyoo Sekedoo Aat که یک بنای ایسو بود ساخته شد. چیزی تا سال ۴۸ پیش از میلاد و تا زمان آمدن بایک از سیوا پنهان مانده بود.

تصاویر

اسمنخ‌کارع (Smenkhkare)

صفحات دیگر