بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

معبد متزلزل (Seismic Temple)

اشتراک‌گذاری

معبدهای متزلزل (Seismic Temples) که با نام «درختان» شناخته می‌شود یک مجتمع زیرزمینی است که توسط ایسو ساخته شده و شامل شبکه زیرزمینی گسترده در زیر پوسته زمین است.

هر کدام از معابد دارای یک هسته حیاتی برای تمامیت ساختار بنای خود هستند که اگر خارج شود، باعث ایجاد لرزش‌های تندی می‌شود. اگرچه عملکرد اصلی آن‌ها برای انسان‌ها نامعلوم است، اما ممکن است معبدهای متزلزل برای تثبیت پوسته‌ی سیاره ساخته شده باشند یا به عنوان یک سامانه دفاعی بزرگ ایجاد شده باشند.

تصاویر

Seismic Temple

هسته معبد

هسته معبد

صفحات دیگر