بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جرفوت (Gerfaut)

اشتراک‌گذاری
جرفوت (Gerfaut) Assassin’s Creed

جرفوت (Gerfaut) یک کشتی شخصی و جنگی متعلق به شوالیه دلا ورندری در زمان جنگ هفت ساله بود.

تاریخچه

در سال ۱۷۵۲ دلا ورندری همراه با دو اساسین دیگر یعنی لیام اوبرایان و شی کورمک قرار دیداری با گروه از قاچاقچیان را در نزدیکی پورت-منیر داشت. با این حال وقتی لیام و شی برای سر و گوش آب دادن به به سمت جزیره رفتند، جرفوت توسط کشتی‌های ناو سلطنتی مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه شوالیه و افرادش مجبور به رها کردن کشتی شدند و در همین حال قاچاقچیان اسیر شدند. مدتی بعد جرفوت توسط شی و کشتی جنگی او یعنی موریگن بازیابی شد و به دلا ورندری بازگشت.

بعدها، وقتی شی کورمک به اساسین‌ها پشت کرد و با دستخط وویونیچ از مزرعه رعیتی داونپورت فرار کرد، دلا ورندری با توپ‌های جرفوت قصد متوقف کردن او را داشت، گرچه اقدام او بی‌فایده بود. در سال ۱۷۶۰ آکیلیز داونپورت به دلا ورندری ماموریتی داد تا شی را در دریا منحرف ‌کند تا آکیلیز و لیام خود را بدون مزاحمت به یک معبد اولین تمدن برسانند. با این حال شی با کشتی خود موفق به حمله به جرفوت و قتل دلا ورندری شد. بعد از غرق شده جرفوت، شی راه خود را برای متوقف کردن آکیلیز پیش گرفت.

صفحات دیگر