بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مزرعه رعیتی داونپورت

اشتراک‌گذاری

مزرعه رعیتی داونپورت

Davenport Homestead

مزرعه رعیتی داونپورت - Assassin’s Creed

مالکیت

اساسین‌های مستعمراتی

فرقه‌های دیگر

سال تاسیس

۱۷۴۶

مزرعه رعیتی داونپورت (Davenport Homestead) یک اجتماع کوچک اما پر رونق واقع در زمین‌های عمارت داونپورت در نزدیکی راکپورت ماسوچوست بود. در قرن هجدم این مکان پایگاه عملیات‌های انجمن برادری مستعمراتی اساسین‌ها بود. این ملک و زمین‌ها در اصل متعلق به منتور آکیلیز داونپورت بود که بعد از مرگ او آن‌ها به شاگردش کانر واگذار شد.

صفحات دیگر