بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویلای آئودیتوره

اشتراک‌گذاری

ویلای آئودیتوره

Villa Auditore

ویلای آئودیتوره - Assassin’s Creed

موقعیت

مونتریجیونی، توسکان

حکومت

خاندان آئودیتوره

جناح‌ها

اساسین‌ها
مزدوران
دزدان

بنیان‌گذار

دومنیکو آئودیتوره

تاریخ بنیان

۱۲۹۰

تاریخ متروکه شدن

۱۵۰۰

ویلای آئودیتوره (Villa Auditore) یک پناهگاه و خانه خانوادگی متعلق به خانواده آئودیتوره بود که در شهر مونتریجیونی از توسکان واقع شده بود.

این ویلا بعد از سال ۱۳۲۱ توسط خانواده آئودیتوره خریداری شد و تا قرن شانزدهم در اختیار این خانواده باقی ماند، تا این که طی نبردی با ارتش بورگیا به شدت تخریب شد.

صفحات دیگر