بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جوخه آریما (Arima Squad)

اشتراک‌گذاری

جوخه آریما (Arima Squad) جوخه‌ای تحت رهبری مستقیم کیشو آریما است.

در زمان عملیات سرکوب جغد و عملیات فرود روشیما این گروه تحت نام جوخه ۰ شناخته می‌شد. وظیفه آن از بین بردن غول‌ها فراری از طریق تونل‌های زیرزمینی و همچنین شکست جغد غیر-کشنده بود. این جوخه اولین بار قبل از نبرد علیه جغد یک-چشم و در زمان عملیات سرکوب جغد نشان داده شد.

جوخه آریما بعدها در زمان عملیات پاکسازی مزایده به عنوان بخشی از جوخه S3 درآمد. این جوخه بعدها در هنگام یورش سوم به کوکلیا و برای کمک به شاه یک-چشم در ایجاد یک انقلاب، از کمیسیون مقابله با غول کنار گذاشته شد.

اعضای

کیشو آریما، کوری یوآی و شش عضو بازرس بی‌نام تحت رهبری آریما در عملیات سرکوب جغد شرکت کردند. در توکیو غول re: آریما همراه با دو عضو دیگر به سرکوب شاچی و دفاع از کوکلیا پرداخت.

پس از مرگ آریما اعضای باقی مانده به فرار کن کانکی از کوکلیا کمک کردند و بعدها به سازمان Goat پیوستند.

اعضای کنونی

  • تاکه هیراکو
  • یوسا آریما
  • دو عضو بی‌نام

اعضای گذشته

صفحات دیگر