مارادرها (Marauders)

مارادرها (Marauders) The Outer Worlds

مارادرها (Marauders) فرقه‌ای در بازی The Outer Worlds هستند.

انواع

  • Marauder Goon
  • Marauder Hooligan
  • Marauder Thug
  • Marauder Vandal
  • Marauder Lookout
  • Marauder Ringleader