فیلسوفان (The Philosophists)

فیلسوفان (The Philosophists) The Outer Worlds

تبلیغات ضد-فیلسوفی

فیلسوفان (The Philosophists) یکی از دو گروه مذهبی اصلی در بازی The Outer Worlds و سامانه‌ی هالسیون است. فیلسوفان به دنبال حفظ یک جریان طبیعی در عالم هستند. اعتقادات آن‌ها باعث شده تا آن‌ها مقابل شرکت‌ها قرار بگیرند، شرکت‌هایی که به طور رسمی بر علم‌گرایی تاکید دارند.