فرقه‌ی Scientific Inquiry

فرقه‌ی Scientific Inquiry

The Order of Scientific Inquiry

فرقه‌ی Scientific Inquiry The Outer Worlds

کلیسای فرقه

فرقه‌ی Scientific Inquiry یکی از دو گروه مذهبی اصلی در بازی The Outer Worlds و سامانه‌ی هالسیون است. این مذهب بر پایه علم‌گرایی است و مذهب رسمی شرکت‌ها محسوب می‌شود، و معتقدان آن با عنوان دانشمندان (Scienticians) شناخته می‌شوند.

علم‌گرایی این ذهنیت را القا می‌کند که هر کس در هر جایی که است درست است. در این فرقه گریز از کار یا مکانی در زندگی معادل با بدعت است و این مخالف با فلسفه‌گرایی است.