ویکی باب اسفنجی

دره چشم مرده

اشتراک‌گذاری

دره چشم مرده

Dead Eye Gulch

دره چشم مرده - باب اسفنجی

نوع

شهر

بنیان‌گذار

پلانکتون چشم مرده (رهبر، قبلا)

موقعیت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

اولین نمایش

افت غرب (کتاب)

دره چشم مرده (Dead Eye Gulch) که قبلا با عنوان دره بیکینی شناخته می‌شد، نام قدیمی بیکینی باتم در دورانی بود که پلانکتون چشم مرده در آنجا قدرت داشت. این شهر در قسمت «غرب وحشی» نمایش داده شد.

قبل از آن این شهر با عنوان دره بیکینی شناخته می‌شد که با اقدامات موثر باک اسفنجی شلوار مکعبی این نام دوباره به شهر بازگشت.