بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنتومارو

اشتراک‌گذاری

سنتومارو

Sentomaru

سنتومارو - وان پیس

وابسته به

پیشه

افسر مارین
محافظ دکتر وگاپانک

سن

۳۲ (اولین نمایش)
۳۴ (بعد از تایم‌اسکیپ)

تولد

۱۰ مارچ

اولین نمایش

فصل ۴۹۷
قسمت ۴۰۱

سنتومارو (Sentomaru) محافظ وگاپانک و کاپیتان واحد علمی مارین‌ها است. او بعد از دوره تایم‌اسکیپ تبدیل به یک افسر تکامل یافته مارین شد.

سنتومارو به خاطر اقداماتش یک آنتاگونیست ثانویه در آرک بازگشت به سابودی است. همچنین او در آرک اگ‌هد به خاطر وفاداری به وگاپانک تبدیل به متحدی برای کلاه حصیری‌ها شد و توسط مارین‌ها یک شورشی قلمداد شد.

صفحات دیگر