مورتال کمبت

هستی یگانه (One Being)

اشتراک‌گذاری

هستی یگانه یا موجود یگانه (One Being) اولین بار در Mortal Kombat: Deception به عنوان پیشگامی بر تمام قلمروهای مورتال کمبت (شش قلمرو مهم و سایر قلمروهای کوچک) معرفی شد.

طبق افسانه‌های کهن، در آغاز زمان تنها هستی یگانه و خدایان ارشد وجود داشته‌اند. هستی یگانه از ذات خدایان ارشد تغذیه می‌کرد و در نهایت خدایان ارشد هستی یگانه را شکست دادند و در اقدامی به منظور تضعیف قدرت بیکرانش، آگاهی او را به چند قلمرو تقسیم کردند و شش کامیدوگو (Kamidogu) را ایجاد کردند که هر یک بخشی از ماهیت هستی یگانه را در بر داشت. افسانه‌ها می‌گویند که اگر فردی این شش کامیدوگو را به دست آورد به قدرتی بی‌نهایت دست پیدا خواهد کرد.

آگاهی تجزیه شده‌ی هستی یگانه قصد دارد تا با متحد کردن تمام قلمروها به اصل خود بازگردد. به طور ضمنی اشاره شده است که اقدامات افرادی چون اوناگا و شائو کان برای ادغام قلمروها به قلمروی خود از همین موضوع نشات گرفته است.

خدایان ارشد در طول رویدادهای مختلف مورتال کمبت سعی داشته‌اند تا از بازگشت هستی یگانه جلوگیری کنند و این موضوع یکی از اهداف آن‌ها است.

در مورتال کمبت ایکس، در پایان‌بندی مربوط به شیناک، این خدای ارشد سقوط کرده موفق به ادغام تمام قلمروها شد و با بازخوانی هستی یگانه تمام عالم نابود شد و خدایان ارشد نیز بلعیده شدند.