ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرسی (Mercy)

اشتراک‌گذاری
مرسی (Mercy)

مرسی (Mercy - به معنای رحم) مکانیسمی بود که اولین بار در مورتال کمبت ۳ معرفی شد. با این مکانیسم برنده‌ مبارزه قادر بود به حرفش رحم کند، و در این صورت حریف مقداری از سلامتی‌اش بازیابی می‌شد و قادر به ادامه مبارزه بود. مکانیسم مرسی در بازی مورتال کمبت ۱۱ نیز دوباره به همین منظور مورد استفاده قرار گرفت.

شرح

در مورتال کمبت ۳ یک مرسی زمانی قابل انجام بود که بازیکن مبارزه را در راند سوم پیروز می‌شد، به ترتیب بازیکن قادر بود به نیمه دیگر میدان برود و با گرفتن دکمه دویدن و فشردن سه باره دکمه‌ی پایین این حرکت را انجام دهد. در صورتی که بازیکن پس از رحم کردن به حریف موفق به شکست دوباره او شود، فرصت اجرای فینیشر انیمالیتی محیا خواهد شد.

این مکانیسم در مورتال کمبت ۱۱ نیز به همین روال قابل اجرا است با این تفاوت که به جای دکمه دویدن، دکمه بلاک مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس رها کردن این دکمه بلاک مرسی اجرا می‌شود.

صفحات دیگر