ویکی مورتال کمبت

ضربه کشنده (Fatal Blow)

اشتراک‌گذاری

ضربه کشنده (Fatal Blow) یک نوع حمله ویژه است که اولین بار در مورتال کمبت ۱۱ به کار گرفته شد. این ضربات شبیه به حرکات ایکس-ری هستند و جایگزین آن شده‌اند.

شرح

Fatal Blowها صحنه‌هایی سینمایی هستند که در آن شخصیت حملات سنگینی را به حریف وارد می‌کند. تمام ضربات کشنده شامل سه بخش اصلی می‌شوند که در هنگام اجرای هر بخش زمان برای لحظاتی آرام می‌شود تا تخریب و عکس‌العمل حریف به نمایش درآید.

ضربات کشنده همانند نامشان آسیب بزرگی را به حریف اعمال می‌کنند. در هر مبارزه تنها یک مرتبه از آن‌ها می‌توان استفاده کرد که آن هم در صورت پایین بودن سلامتی به میزانی مشخص است. اگر Fatal Blow با موفقیت انجام نشود پس از مدتی کوتاه این ضربه دوباره قابل استفاده است.