ویکی مورتال کمبت

ساعت شنی

اشتراک‌گذاری
ساعت شنی
گرس و یک مدل ساعت شنی

ساعت شنی (The Hourglass) که زمانی از آن به عنوان ساعت شنی کرونیکا یاد می‌شد، یکی از قدرتمندترین سازه‌ها در دنیای مورتال کامبت است. این ساعت برای جریان زمان و سرنوشت هر کس بسیار مهم است، زیرا استفاده نادرست و آسیب‌زا از آن می‌تواند خط زمانی و چه بسا خود واقعیت را به پایان برساند.

این ساعت توسط کرونیکای تایتان، مادر خدایان ارشد ستریون و شیناک در زمان نامعلومی خلق شد. از این رو او تبدیل به نگهبان زمان شد و با ساعت شنی بر تمام خطوط زمانی نظارت داشت و سرنوشت هر موجودی را در هر خط زمانی تعیین می‌کرد. وقتی خط زمانی به مذاق کرونیکا خوش نمی‌آمد، با استفاده از قدرت ساعت شنی آن را پاک می‌کرد.

پس از تشکیل شدن اتحادی از سراسر قلمروها، و همچنین ادغام شدن ریدن و لیو کانگ در موجودی به نام لیو کانگ خدای آتش، کرونیکا شکست داده شد و نقش نگهبان زمان به لیو کانگ سپرده شد.

صفحات دیگر