ویکی دنیای سینمایی مارول

پل رنگین کمان

اشتراک‌گذاری

پل رنگین کمان

Rainbow Bridge

پل رنگین کمان - دنیای سینمایی مارول

موقعیت

نمایش‌ها

ثور
انتقام‌جویان (اشاره شده)
ثور: دنیای تاریک
ثور: راگناروک

پل رنگین کمان (Rainbow Bridge) پلی بلورین و منشوری است که از قصر آسگاردیان در مرکز آسگارد تا رصدخانه هایم‌دال در مرز آسگارد ادامه دارد. این پل نوعی انرژی به شکل رنگین کمان را به رصدخانه عرضه می‌کند که این انرژی نیروی بایفروست را تامین می‌کند.

نکته

  • این پل نباید با بایفروست اشتباه گرفته شود، پل رنگین کمان یک پل فیزیکی در آسگارد است که به رصدخانه هایم‌دال متصل شده است.
    • با این حال ثور اولین بار بایفروست را پل رنگین کمان توصیف کرد و دلیلش انرژی منشوری آن بود که تداعی کننده یک رنگین کمان است.