ویکی شیطان کش

کایگاکو

اشتراک‌گذاری

کایگاکو

Kaigaku

کایگاکو - شیطان کش

کانجی

獪岳

نژاد

جنسیت

مذکر

سبک مبارزه

تنفس برق

اولین نمایش

  • فصل ۳۴ (مانگا، به عنوان انسان)
  • فصل ۱۴۳ (مانگا، به عنوان شیطان)
  • قسمت ۱۷ (انیمه)

کایگاکو (Kaigaku) یک شیطان کش سابق و شاگرد ارشد جیوگورو کوواجیکا، ستون سابق بود. با این حال او به منظور حفظ جان خود تبدیل به یک شیطان شد و بعدها به عضویت گروه دوازده ماه شیطانی در آمد و به عنوان ماه بالایی شش جایگزین داکی و گیوتارو شد.

تاریخچه

کایگاکو یک یتیم و دزد بود که برای بقا رو به خوردن ضایعات و سرقت کردن آورده بود. او یکی از یتیم‌های گیومی هیمجیما بود و در معبد او نگهداری می‌شد. بعد از این که او به وسطه‌ی یکی از بچه‌ها برای دزدن پول از معبد گرفتار شد، او در شب به بیرون رانده شد و با یک شیطان روبرو شد. او در قبال گذشت از جانش اجازده داد تا این شیطان وارد معبد شود.

کیگاکو به موضوع اعتقاد پیدا کرده بود که قدرت و بقا تنها چیزهای ارزشمندی هستند که او باید دنبال کند. سرانجام کایگاکو تحت حمایت جیگورو قرار گرفت و در کنار زنیتسو یادگیری سبک تنفس برق را شروع کرد. او قرار بود به جایگزین جیگورو و ستون برق جدید تبدیل شود. اگرچه جیگورو اصرار داشت که هر دوی کایگاکو و زنیتسو جانشین او شوند با وجود این که زنیتسو فردی ضعیف و ترسو بود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

شمشیرزنی

  • تنفس برق (شامل شش سبک)