ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تسوگوکو

اشتراک‌گذاری

تسوگوکو (Tsuguko به معنی: جانشین) اعضای استثنایی دسته شیطان کش هستند که به عنوان جانشین ستون‌ها در زمان مرگ یا بازنشستگی تعیین شده‌اند. شیطان کش‌ها می‌توانند با پذیرفته شدن، یا با شناسایی شخصی خود ستون‌ها تبدیل به تسوگوکو شوند. یک تسوگوکو معمولا از شیوه‌ی تنفس همان ستون مورد جانشینی استفاده می‌کند، با این حال این موضوع اجباری نیست.

تسوگوکوهای شناخته شده

  • شینوبو کوچو (ستون)
  • کانائو تسویوری (تسوگولو)
صفحات دیگر