بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه اعزامی مضاعف

اشتراک‌گذاری

گروه اعزامی مضاعف

Additional Landing Party

گروه اعزامی مضاعف - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رمانجی

تسویکا جوریکو-گومی

اولین نمایش

چپتر ۴۶ (مانگا)

گروه اعزامی مضاعف (Additional Landing Party) اشاره به گروه دومی دارد که توسط شوگان برای کمک به گروه اعزامی اول به کوتاکو فرستاده شد. با این حال، بعدا ماموریت این گروه به دستور شوگن، به از بین بردن جنایتکاران تیم اول و هر موجود دیگر روی جزیره، و محافظت از آسائمون‌های تیم اول تغییر یافت.

ترکیب

این گروه از چهار آسائمون، سه شینوبی نخبه و حداقل پنجاه گنین ایواگاکوره تشکیل شده است. در حالی که آسائمون‌ها در نظم دادن به شینوبی‌ها اختیار دارند، اما سه این شینوبی عمدتا از شوگن پیروی می‌کنند و از این رو او رهبر رسمی پنداشته می‌شود.

تیم‌ها

جوخه باکو

جوخه باکو یک جوخه‌ی شینوبی از ایواگاکوره است که توسط یکی از شینوبی‌های نخبه فرماندهی می‌شود.

جوخه ایشیفودو

جوخه‌ی ایشیفودو یک گروه شینوبی از ایواگاکوره است که توسط یکی از شینوبی‌های نخبه فرماندهی می‌شود.

اعضای برجسته

یامادا آسائمون شوگن
یامادا آسائمون ایسوزو
یامادا آسائمون جیکا
یامادا آسائمون کیومارو
شیجا
صفحات دیگر