بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فوریبوتسو کانکی

اشتراک‌گذاری

فوریبوتسو کانکی

Fuributsu Kaneki

فوریبوتسو کانکی - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

اولین نمایش

چپتر ۳۶ (مانگا)

فوریبوتسو کانکی (Fuributsu Kaneki) یک تیغه معروف است که از طرف شوگان به یامادا آسائمون شوگن و به عنوان پاداشی برای خدمات او داده شده است. پس از وقایع آرک عزیمت، این شمشیر به همراه بدن صاحب سابقش در دریا گم شد.

صفحات دیگر