ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اکسیر حیات

اشتراک‌گذاری

اکسیر حیات

Elixir of Life

اکسیر حیات - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

اولین نمایش

چپتر ۶۶ (مانگا)

اکسیر حیات (Elixir of Life) اکسیر تکمیل شده‌ی تان است که ظاهرا برای مصرف‌کننده جاودانگی را به ارمغان می‌آورد.

صفحات دیگر