ویکی Gears of War

امولشن (Imulsion)

اشتراک‌گذاری

امولشن

Imulsion

امولشن (Imulsion) Gears of War

خاستگاه

سرا، هالوو

تاریخ مرگ

۱۷ AE

گونه

ارگانیسم انگلی

دوران‌ها

  • پیش از تاریخ
  • جنگ‌های پندولوم
  • جنگ لمبنت
  • چنگ لوکاست
  • شورش طردشدگان
  • همه‌گیری لمبنت

وابسته به

لمبنت

امولشن (Imulsion) یک مایع نورانی بسیار فرار با گران‌روی پایین بود که از طریق حفاری اکتشافی نفت بر روی سیاره سرا کشف شد.

اکتشاف Imulsion و استفاده از آن به عنوان یک سوخت نقش کلیدی را در تاریخچه لوکاست و انسان‌ها بازی کرد. کنترل این ماده عامل اصلی جنگ‌های پندولم بود که این موضوع اتحاد بین انسان‌ها را تضعیف کرد و اما عین حال قدرت مبارزه در مقابل ارتش لوکاست را به آن‌ها داد.

در هنگام همه‌گیری لمبنت، آدام فنیک اشاره کرد که Imulsion در واقع یک انگل زنده است که موجودات دیگر از جمله انسان‌ها را می‌خورد. عدم موفقیت آدام برای فراهم کردن یک راه حل برای توقف Lambency باعث بی‌اعتمادی ملکه میرا و لوکاست‌ها به انسان‌ها شد و به دنبال آن جنگ لوکاست شکل گرفت. در تاریخ ۱۷ AE امولشن و موجودات مختلف لمبنت توسط آدام و به واسطه سلاح اقدام متقابل با Imulsion نابود شدند.

صفحات دیگر