ویکی الدن رینگ

رون بزرگ

اشتراک‌گذاری
رون بزرگ
تکه‌های حلقه الدن

رون‌های بزرگ (Great Runes) تکه‌های حلقه الدن هستند. این رون‌ها در اختیار افرادی چون فرزندان ملکه ماریکا هستند و قدرتی استثنایی را به آن‌ها می‌دهد و همین طور باعث نوعی تباهی در آن‌ها می‌شود.