ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رون بزرگ

اشتراک‌گذاری
رون بزرگ
تکه‌های حلقه الدن

رون‌های بزرگ (Great Runes) تکه‌های حلقه الدن هستند. این رون‌ها در اختیار افرادی چون فرزندان ملکه ماریکا هستند و قدرتی استثنایی را به آن‌ها می‌دهد و همین طور باعث نوعی تباهی در آن‌ها می‌شود.

صفحات دیگر