ویکی الدن رینگ

دوشیزه‌های انگشت

اشتراک‌گذاری

دوشیزه‌های انگشت (Finger Maidens) افرادی هستند که گفته شده به دو انگشت خدمت می‌کنند و به تارنیشدها راهنمایی و کمک ارائه می‌کنند. آن‌ها می‌توانند قطعات رون را به قدرت تبدیل کند. با این حال اطلاعات زیاد دیگری در مورد آن‌ها وجود ندارد.

ملینا نیز چنین وظیفه‌ای را برای تارنیشد انجام می‌دهد و در سفرش به او کمک‌رسانی می‌کند.

صفحات دیگر