ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حلقه الدن

اشتراک‌گذاری

حلقه الدن (Elden Ring) یک شی بسیار قدرتمند متعلق به سرزمین‌های میانه و همین طور منشا قدرت درخت ارد است. در زمان خرد شدن این حلقه، تکه‌های آن در اختیار فرزندان ملکه ماریکا قرار گرفت.

صفحات دیگر