ویکی الدن رینگ

تورنت

اشتراک‌گذاری
تورنت

تورنت (Torrent) اسبی در الدن رینگ است که بازیکن از آن استفاده می‌کند.

بعد از بازدید تارنیشد از سومین Site of Grace، ملینا یک سوت به نام Spectral Steed Whistle را به او می‌دهد که می‌تواند از طریق آن تورنت را احضار کند.

توانایی‌ها

تورنت به بازیکن اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری اطراف را بگردد و همچنین در سقوط از ارتفاع آسیب نمی‌بیند. این به بازیکن اجازه می‌دهد تا به راحتی از ارتفاعات پایین بپرد. گفته شده است که تورنت از ارتفاعاتی که بیش از حد بلند هستند در امان نیست. بازیکن قادر است در حین سوارکاری علیه دشمنان مبارزه کند.

صفحات دیگر