ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تارنیشد

اشتراک‌گذاری

لکه‌دار شدگان یا تارنیشد (Tarnished) افرادی هستند که موهبت درخت ارد را از دست داده‌اند و به طور دائمی از سرزمین‌های میانه تبعید شده‌اند. به دنبال خرد شدن حلقه‌ی الدن، تارنیشدها دوباره به سرزمین‌های میانه احضار شدند.

تارنیشدهای شناخته شده

  • تارنیشد (شخصت اصلی)
  • گادفری
  • برنال
  • پچس
  • وارگرام بلادی ولف
  • گیدین آفنیر
  • دانگ ایتر
  • فیا
  • گلدماسک
صفحات دیگر