بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارباب الدن

اشتراک‌گذاری

ارباب الدن (Elden Lord)‌ عنوانی با احترام و حامل حلقه الدن است. گادفری اولین دارنده‌ی این عنوان بود که بعدا راداگون جایگزین او شد.

تارنیشد نیز در مقطعی متهم به تلاش برای دریافت این عنوان شد.

صفحات دیگر