ویکی الدن رینگ

اراده عالی (Greater Will)

اشتراک‌گذاری

اراده عالی (Greater Will) یک موهبت درخشان بود که زمانی پیش از رویداد شکستگی بر سرزمین‌های میانه و ساکنان آن می‌تابید. بعد از شکستگی همچنان باریکه‌هایی از این موهب در مناطقی از سرزمین‌های میانه قابل یافت است.

ملکه ماریکا پشتیبان اراده‌ی عالی بود. اراده‌ی عالی اقدام به فرستان جانور الدن کرد تا این موجود که حامل ماریکا بود تبدیل به تجسم حلقه الدن شود.

صفحات دیگر