ویکی Devil May Cry

رد کوئین (Red Queen)

اشتراک‌گذاری

رد کوئین

Red Queen

رد کوئین (Red Queen) Devil May Cry

سازنده

کاربر

نیرو

رد کوئین (Red Queen - به معنای: ملکه سرخ) شمشیری متعلق به نیرو است که اولین بار در Devil May Cry 4 نمایش داده شد. این سلاح نسخه‌ای بسیار سفارشی شده از شمشیر دوراندل، سلاح ضد-شیطانی مربوط به فرقه شمشیر است که در اصل توسط کمیاگر این فرقه یعنی اگنس طراحی شده بود.

صفحات دیگر