بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Threshold (آستانه)

اشتراک‌گذاری

آستانه‌ها یا Thresholdها مکان‌هایی هستند که به عنوان اتصالی میان زمین و دیگر ابعاد عمل می‌کند. در Oldest House آستانه‌ها به طور خود به خود ظاهر می‌شوند و آن‌ها به طور مرتب توسط اداره کنترل فدرال مورد مطالعه قرار می‌گیرند. رنجرها یا تکاورهای اداره مسئول شناسایی و بررسی مکان‌نگاری آستانه‌ها هستند.

آستانه‌های شناخته شده

در Oldest House

  • معدن سنگ سیاه (Black Rock Quarry)
  • آستانه قارچی (Mold Threshold)
  • آستانه ساعت (Clock Threshold)

مکان‌های دیگر

  • آستانه دریاچه کالدرون (Cauldron Lake Threshold)
صفحات دیگر