نیروی زمینی ایالت متحده (United States Army)

نیروی زمینی ایالت متحده

United States Army

نیروی زمینی ایالت متحده (United States Army) Call of Duty

فرمانده ها

جنگ جهانی دوم:

فرمانده کل قوا:
فرانکین دی. روسولت (۱۹۳۳-۱۹۴۵)
هری اس. ترومن (۱۹۴۵-۱۹۵۳)

وزیر جنگ:
هنری ال. استیمسون

رئیس ستاد:
جورج سی. مارشال

حاضر در

Call of Duty
Call of Duty: United Offensive
Call of Duty 2
Call of Duty 3
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Ghosts
Call of Duty: Advanced Warfare
Call of Duty: Black Ops III
Call of Duty: WWII

کشور

ایالت متحده

نوع

ارتش

زمان فعالیت

۱۴ جون ۱۷۷۵ تاکنون

نیروی زمینی ایالت متحده (United States Army) شاخه‌ی جنگ زمینی از ارتش نظامی ایالت متحده است. این نیرو به عنوان یک جناح در بازی‌های زیر قابل بازی یا حاضر بوده است:

Call of Duty, United Offensive, Call of Duty 2, Big Red One, Call of Duty 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Black Ops, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII.

Call of Duty: WWII

نیروی زمینی آمریکا به عنوان یک جناح از متفقین در بازی حضور دارد و بازیکن کنترل رونالد رد دنیلز از لشکر پیاده نظام یکم، هنگ پیاده نظام شانزدهم را بر عهده می‌گیرد.

افسران فرمانده

 • فرمانده ژنرال «اورلرد»
 • ژنرال شپرد (کشته شده)
 • کلنل مارشال
 • کاپیتال جنگ «گریزلی»

واحدهای نیروی زمینی ایالت متحده

Command Elements

 • Overlord
 • Goliath
 • Vulture
 • Warlord

Regular Elements

 • 2-1 Alpha
 • 2-5 Alpha
 • 2-1 Bravo
 • 2-2 Bravo
 • 3-2 Bravo
 • 2-3 Charlie
 • 3-1 Delta
 • Wolverine Company
  • Wolverine 3-3
  • Wolverine 3-2
  • Wolverine 3-1
 • Mongoose 1
 • Grizzly Company
  • Grizzly 1-1
  • Grizzly 1-2
  • Grizzly 1-3
 • Viper Company
 • Blackjack Company

U.S Army Regiments

 • 2nd Armored Regiment
 • 3rd Armored Regiment
 • 11th Armored Cavalry Regiment
 • 506th Parachute Infantry Regiment

U.S Army Brigades

 • Brigade Combat Team 1
 • 170 Infantry Brigade
 • 172nd Infantry Brigade
 • 173rd Airborne Brigade Combat Team

U.S Army Divisions

 • 8th Armored Division
 • 1st Infantry Division
 • 1st Cavalry Division
 • 1st Armored Division
 • 2nd Infantry Division
 • 3rd Infantry Division
 • 4th Infantry Division
 • 10th Mountain Division
 • 25th Infantry Division
 • 82nd Airborne Division
 • 101st Airborne Division
 • 29th Infantry Division
 • 90th Infantry Division
 • 4th Armoured Division
 • 80th Infantry Division

Special Forces (US-SOCOM)

 • 75th Ranger Regiment
  • 1st Battalion
   • Hunter Company
    • Hunter 2-1
    • Hunter 2-2
    • Hunter 2-3
    • Hunter 3-3
    • Hunter 6-4
    • Hunter 0-4
    • Hunter 6-2
  • 2nd Battalion
  • 3rd Battalion
 • Delta Force
  • Metal Team
  • Anvil Team
  • Granite Team
  • Onyx Team
 • Green Berets
  • ODA FOXTROT
  • ODA 595

M1A2 Abrams units

 • Rhino 2-1
 • Rhino 2-2
 • Rhino 2-3
 • Rhino 2-4
 • Rhino 2-5
 • Rhino 2-6
 • Warpig 2-1
 • Warpig 2-2
 • 3-2 Echo
 • Broadsword
 • Highroller

M1126 Stryker

 • Honey Badger
 • Samaritan
 • Firefly

M1128 Mobile Gun System

 • Bugs
 • Punta Gorda

UH-60 Blackhawk

 • Helix 2-3
 • Helix 3-2
 • Helix 2-1
 • Dagger 2-1
 • Dagger 2-2
 • Gunslinger 1

AH-64 Apache

 • Helix 8-1
 • Helix 8-2