ویکی مدرسه قهرمانانه من

لیگ شروران

اشتراک‌گذاری

لیگ شروران

League of Villains

لیگ شروران - مدرسه قهرمانانه من

رهبران

تومورا شیگاراکی
کوروگیری
همه برای یکی

اعضای دیگر

دابی
هیمیکو توگا
اپینر
توایس
مستر کمپرس
موسکولر
ماسترد
مونفیش
مگنه
داروما اوجیکو
گیگانتوماچیا
جیران
نومو
۷۲ شرور بی‌نام

پیشه

شروران

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱
انیمه: قسمت ۸

لیگ شروران (League of Villains)، لیگ تبهکاران یا اتحاد شروران یک سازمان شرورانه است که از شروران قدرتمند و تهدیدآمیز برای نابودی اجتماع قهرمانی تشکیل شده‌اند.

آن‌ها آنتاگونیست‌های مجموعه Boku no Hero Academia هستند که اولین بار در آرک .U.S.J به نمایش درآمدند. لیگ شروران توسط همه برای یکی شکل گرفت و توسط تومورا شیگاراکی رهبری می‌شد.

به دنبال درگیری ارتش آزادسازی متا با لیگ شروران، این دو سازمان با یکدیگر ادغام شدند و اتحادی تحت عنوان جبهه آزادسازی پرنرمال را شکل دادند.

پیشینه

با ظهور آلمایت، عصر شروران و سلطه‌ی همه برای یکی به پایان خود نزدیک شد. تمام زیردستان این شرور بزرگ شکست خوردند و بدن همه برای یکی نیز توسط آلمایت تخریب شد.

همه برای یکی که کینه‌ای بزرگ از این سمبل صلح داشت، با هدف قدرت گرفتن دوباره شروران اقدام به پرورش تنکو شیمورا به عنوان جانشین خود کرد. تنکو نوه‌ی استاد آلمایت یعنی نانا شیمورا بود. همه برای یکی می‌دانست که با تبدیل کردن تنکو به شروری که نامش تومورا شیگاراکی بهترین راه برای ضربه زدن به قلب آلمایت است.

این شرور با کاشت شرارت و بدخواهی در تومورا، او را از آلمایت متنفر کرد. تومورا به فردی فاسد تبدیل شد که قصد داشت هر چیزی بر سر راهش را نابود کند. کوروگیری به عنوان یک کمکرسان در کنار او قرار گرفت اگرچه خود تومورا به او به چشم یک ابزار نگاه می‌کرد. گیگانتوماچیا نیز که شروری قدرتمند و وفادار به همه برای یکی بود به پیروی از نقشه‌های این لیگ پرداخت.

اعضای شناخته شده

لیگ شروران

جوخه اقدام پیشتاز

وابستگان

  • جیران
  • گیانتوماچیا
  • دارومو اوجیکو