ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لیگ شروران

اشتراک‌گذاری

لیگ شروران

League of Villains

لیگ شروران - مدرسه قهرمانانه من

پیشه

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱
انیمه: قسمت ۸

لیگ شروران (League of Villains) یا اتحاد شروران یک سازمان شرورانه متشکل از شروران قدرتمند و تهدیدآمیز است که برای نابودی اجتماع قهرمانی تشکیل شده‌اند. این لیگ توسط همه برای یکی شکل گرفت و توسط تومورا شیگاراکی رهبری می‌شد. آن‌ها آنتاگونیست محوری مجموعه مدرسه قهرمانی من هستند و اولین بار در آرک یو.اس.جی. نمایش داده شدند.

به دنبال درگیری ارتش آزادسازی متا با لیگ شروران، این دو سازمان با یکدیگر ادغام شدند و اتحادی تحت عنوان جبهه آزادسازی پرنرمال را شکل دادند.

پیشینه

با ظهور آلمایت، عصر شروران و سلطه‌ی همه برای یکی به پایان خود نزدیک شد. تمام زیردستان این شرور بزرگ شکست خوردند و بدن همه برای یکی نیز توسط آلمایت تخریب شد.

همه برای یکی که کینه‌ای بزرگ از این سمبل صلح داشت، با هدف قدرت گرفتن دوباره شروران اقدام به پرورش تنکو شیمورا به عنوان جانشین خود کرد. تنکو نوه‌ی استاد آلمایت یعنی نانا شیمورا بود. همه برای یکی می‌دانست که با تبدیل کردن تنکو به شروری که نامش تومورا شیگاراکی بهترین راه برای ضربه زدن به قلب آلمایت است.

این شرور با کاشت شرارت و بدخواهی در تومورا، او را از آلمایت متنفر کرد. تومورا به فردی فاسد تبدیل شد که قصد داشت هر چیزی بر سر راهش را نابود کند. کوروگیری به عنوان یک کمکرسان در کنار او قرار گرفت اگرچه خود تومورا به او به چشم یک ابزار نگاه می‌کرد. گیگانتوماچیا نیز که شروری قدرتمند و وفادار به همه برای یکی بود به پیروی از نقشه‌های این لیگ پرداخت.

اعضای شناخته شده

لیگ شروران

جوخه اقدام پیشتاز

وابستگان

صفحات دیگر