ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی

اشتراک‌گذاری

جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی

Paranormal Liberation Front

جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی - مدرسه قهرمانانه من

پیشه

اقدامات شرورانه

اولین نمایش

مانگا: فصل ۲۴۰
انیمه: قسمت ۱۱۲

جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی (Paranormal Liberation Front) یک سازمان شرور بزرگ و قدرتمند است که از اتحاد لیگ شروران و بقایای ارتش آزادسازی متا شکل گرفته است. این سازمان توسط فرمانده عالی خود یعنی تومورا شیگاراکی رهبری می‌شود.

تاریخچه

در زمان اجرای مراحل پایانی نقشه ارتش آزادسازی متا برای نابودی لیگ شروران، ری-دسترو توسط تومورا شیگاراکی شکست خورد و پاهای خود را از دست داد. قدرت و روح تازه آزاد شده‌ی تومورا به ری-دیسترو ثابت کرد که او حقیقتا آزاد شده است.

در این مقطع ترامپت تلاش کرد تا با استفاده از کوسه خود پیروانش را به سمت نجات دادن رهبرشان سوق دهد، با این حال تومورا به راحتی آن‌ها را فلج کرد. ترامپت قصد داشت اقدام دیگری را انجام دهد اما ری-دیسترو فرمان داد که همه افرادش متوقف شوند، و سپس کنترل ارتش آزادسازی متا را به حریفش واگذار کرد. تومورا موافقت کرد تا هر دوی این سازمان‌ها با هم ادغام شوند و از منابع مالی شرکت متعلق به ری-دسترو یعنی دتنرات بهره بگیرند.

تومورا به عنوان رهبر این سازمان گماشته شد و نه ستوان رهبری دسته‌های مختلف را بر عهده گرفتند که یکی از آن‌ها دسترو بود. این رهبران از اعضای بالا-رده ارتش آزادسازی متا و افراد نخبه لیگ شروران بودند.

اعضا

رهبر

ستوان‌ها

جنگجویان

نوموها

  • جانی
  • موچا
  • روبات
  • چابز
  • وومن
  • الف
  • ریبی
صفحات دیگر