ویکی حمله به تایتان

آرک‌های داستان

اشتراک‌گذاری

حمله به تایتان

Attack on Titan

آرک‌های داستان - حمله به تایتان

نویسنده

هاجیمه ایسایاما

آمار و ارقام

۳۳ جلد، ۱۳۸ چپتر (مانگا)
۴ فصل، ۷۴ قسمت (انیمه)

سبک

فانتزی تاریک

این صفحه حاوی فهرست آرک‌های داستانی رسانه‌های مختلف مجموعه حمله به تایتان است.

مانگا/انیمه حمله به تایتان

نکته: نام برخی آرک‌ها در مانگا و انیمه با هم تفاوت دارند.

آرک سقوط شیگانشینا

 • تعداد چپتر: ۲ (مانگا)
 • تعداد قسمت: ۲ (انیمه)

آرک نبرد ناحیه تروست/آرک مبارزه برای تروست

 • تعداد چپتر: ۱۳
 • تعداد قسمت: ۹

آرک دسته آموزشی ۱۰۴ام/آرک بازگشت بشریت

 • تعداد چپتر: ۵
 • تعداد قسمت: ۲

آرک تایتان ماده/آرک ضد حمله، آرک ماموریت دیدبانی بیرونی ۵۷ام، آرک حمله به استوهس

 • تعداد چپتر: ۱۶
 • تعداد قسمت: ۱۲

آرک برخورد تایتان‌ها

 • تعداد چپتر: ۱۶
 • تعداد قسمت: ۱۲

آرک دولت سلطنتی

 • تعداد چپتر: ۲۰
 • تعداد قسمت: ۱۲

آرک بازگشت به شیگانشینا

 • تعداد چپتر: ۲۰
 • تعداد قسمت: ۱۰

آرک مارلی

 • تعداد چپتر: ۱۶
 • تعداد قسمت: ۹

آرک جنگ برای پارادایس

 • تعداد چپتر: ۳۳

مانگای حمله به تایتان: پیش از سقوط

آرک پسر تایتان

 • تعداد چپتر: ۴

آرک شیگانشینا

 • تعداد چپتر: ۹

آرک بازدید شهر صنعتی

 • تعداد چپتر: ۷

آرک جنبش مخالف

 • تعداد چپتر: ۱۲

آرک شهر زیرزمینی

 • تعداد چپتر: ۸

آرک ترمیم دسته دیدبانی

 • تعداد چپتر: ۱۶

آرک اردوی بقا

 • تعداد چپتر: ۹

مانگای حمله به تایتان: دختران گمشده

آرک خداحافظ، دیوار شینا

 • تعداد چپتر: ۵
 • تعداد قسمت: ۲

آرک گمشده در دنیای بیرحم

 • تعداد چپتر: ۴
 • تعداد قسمت: ۱