ویکی Assassin’s Creed

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خاطره ژنتیکی

اشتراک‌گذاری
خاطره ژنتیکی
آنیموس، ماشینی برای رمزگشایی خاطرات ژنتیکی

خاطره ژنتیکی (Genetic memory) مجموعه‌ای از خاطرات اجداد یک فرد است که از طریق DNA آن فرد به دست می‌آید و مثل یک بایگانی از تاریخ انسان‌ها عمل می‌کند.

شرکت صنایع آبسترگو ماشین مجازی آنیموس را برای همین هدف توسعه داده است که چنین خاطراتی را رمزگشایی می‌کند و آن را در سه بُعد تحویل می‌دهد. این ماشین به این کمپانی اجازه می‌دهد تا رویدادهای گذشته را بازیابی و اطلاعات مخفی را کشف کند. بعد از استخراج، این خاطرات ژنتیکی می‌تواند در اختیار افراد دیگر برای بررسی قرار گیرد که برای این منظور از دیگر ساخته‌ی آبسترگو یعنی اسکنر روبرداری داده استفاده می‌شود.

صفحات دیگر