بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ژوپیتر

اشتراک‌گذاری

ژوپیتر

Jupiter

ژوپیتر - Assassin’s Creed

مرگ

۷۵۰۰۰ پ.م.

نژاد

ژوپیتر (Jupiter) یک عالم ایسو، پدر دانستن و عضوی از سه‌گانه کپیتولین بود. او در کنار مینروا و جونو به جمع‌آوری و و آزمایش اطلاعات درون معبد بزرگ پرداخت تا از این طریق از فاجعه بزرگ جلوگیری کند.

در سال ۲۰۱۲ او از طریق Synch Nexus حداقل با یکی از نوادگان هر دو نژاد انسان و ایسو یعنی دزموند مایلز صحبت کرد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed II (اولین شاره)
  • Assassin's Creed: Revelations (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Revelations novel
  • Assassin's Creed III (فلش‌بک)
  • Assassin's Creed: Pirates (اشاره به عنوان زئوس)
  • Assassin's Creed IV: Black Flag (اشاره به عنوان تینیا)
  • Assassin's Creed: Odyssey (به عنوان زئوس)
  • Discovery Tour: Ancient Greece (اشاره به عنوان زئوس)
  • Assassin's Creed: Valhalla (به عنوان سوتونگر)
صفحات دیگر