Assassin’s Creed

ژوپیتر

اشتراک‌گذاری

ژوپیتر

Jupiter

ژوپیتر - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

دوران ایسو، بعد از فاجعه بزرگ

نژاد

ژوپیتر (Jupiter) یک عالم ایسو و عضو سه‌گانه کپیتولین بود. او در کنار مینروا و جونو به جمع‌آوری و و آزمایش اطلاعات درون معبد بزرگ پرداخت تا از این طریق از فاجعه بزرگ جلوگیری کند.

در سال ۲۰۱۲ او از طریق Synch Nexus حداقل با یکی از نوادگان هر دو نژاد انسان و ایسو یعنی دزموند مایلز صحبت کرد.

نمایش‌ها

  • Assassin’s Creed: Revelations (اولین نمایش)
  • Assassin’s Creed: Revelations novel
  • Assassin’s Creed III