ویکی Assassin’s Creed

پیتیا

اشتراک‌گذاری

پیتیا (Pythia) عنوانی بود که کشیش اعظم معبد آپولو در جایگاه مقدس دلفی داده می‌شد. نام دیگر آن پیشگوی دلفی بود.

این مقام تا زمان جنگ پلوپونز و برای چند نسل توسط فرقه‌ی کاسموس اسیر بود. فرقه از آن‌ها برای گسترش پیشگویی‌های کذب و به نفع خود و متحدان خود استفاده می‌کرد.

در زمان جنگ پلوپونز، مزدور اسپارت یعنی کاساندرا با دو زن که به عنوان پیشگو فعالیت می‌کردند در فوکیس ملاقات کرد.