Assassin’s Creed

پیتیا

اشتراک‌گذاری

پیتیا (Pythia) عنوانی بود که کشیش اعظم معبد آپولو در جایگاه مقدس دلفی داده می‌شد. نام دیگر آن پیشگوی دلفی بود.

این مقام تا زمان جنگ پلوپونز و برای چند نسل توسط فرقه‌ی کاسموس اسیر بود. فرقه از آن‌ها برای گسترش پیشگویی‌های کذب و به نفع خود و متحدان خود استفاده می‌کرد.

در زمان جنگ پلوپونز، مزدور اسپارت یعنی کاساندرا با دو زن که به عنوان پیشگو فعالیت می‌کردند در فوکیس ملاقات کرد.