بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیدیس

اشتراک‌گذاری

هیدیس

Hades

هیدیس - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

دوران ایسو

نژاد

وابسته به

دنیای مردگان

هیدیس (Hades) یک ایسو و «پادشاه دیوانه» بود که قلمروی خواهر دنیای مردگان را اداره می‌کرد و بعدا به عنوان خدای یونانی دنیای مردگان شناخته شد. او برادر پوزیدون و زئوس، و همسر پرسفونه بود.

در یونان باستان، خواهر و برادران هیدیس شامل هرا و هستیا نیز هستند. همتایان رومی و اتروسکن او به ترتیب پلوتو و آیتا هستند.

صفحات دیگر