بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رهبر اساسین

اشتراک‌گذاری

رهبر اساسین (Assassin leader) عضوی از انجمن برادری اساسین است که رهبری یکی از شاخه‌های این سازمان را بر عهده دارد.

پیش از قرن بیستم، ارتباط بین کشورها دشوار و تقریبا غیر ممکن بود، و از همین رو شاخه‌های اساسین هر کدام رهبر خودشان را داشتند و زیر نظر یک فرد متحد بودند. در چند مقطع از تاریخ، برخی از این رهبران اساسین با اثبات بصیرت خود به درجه منتور رسیدند.

در هنگام قرن بیستم، با آسان‌تر شدن و پایدار شدن ارتباطات میان کشورها، انجمن برادر اساسین تحت یک رهبر واحد متحد شدند.

رهبران اساسین برجسته

صفحات دیگر