ویکی Assassin’s Creed

آلیتیا

اشتراک‌گذاری

التیا

Aletheia

آلیتیا - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

دوران ایسو، ۴۳۱ پ.م. تا ۲۰۱۸ ب.م.

نژاد

آلیتیا (Aletheia) یک ایسو و دیکاستس آتلانتیس در زمان جنگ انسان و ایسو بود. بر خلاف بیشتر ایسوهایی که خدای برده‌های انسانی خود بودند، او تبدیل به یک تجسم از حقیقت شد و توسط مردم خودش دفع شد.

آلیتیا قبل از مرگش هوشیاری خود را درون عصای هرمس تریسمجیستوس حفظ کرد تا بتواند روزی با نگهدارنده این عصا تعامل داشته باشد و به حامل این عصا در سفرش کمک کند. او همچنین چندین تجسم را از خودش روی پروژه اولیمپوس ضبط کرد و آن‌ها را در دروازه‌ای به شهر گمشده ذخیره کرد. آلیتیا همچنین برای این که نحوه استفاده از این عصا را به کاساندرا یاد بدهد، چند شبیه‌ساز را بر اساس خاطرات خودش در زمانی که دیکاستس آتلانتیس بود، ایجاد کرد.