Assassin’s Creed

آرخیداموس دوم

اشتراک‌گذاری

آرخیداموس دوم پادشاه اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد بود. او در زمان جنگ پلوپونز در کنار پوسانیاس فرمانروایی می‌کرد.

او در اوایل سلطنتش به خاطر صلح سی ساله با آتن شناخته شد. زمانی که جنگ پلوپونز در سال ۴۳۱ پ.م شکل گرفت، فاز اول جنگ به دنبال نام او «جنگ آرخیداموس» نامیده شد.

دانستنی‌ها

  • از لحاظ تاریخی پنج پادشاه اسپارت با نام آرخیداموس وجود داشته است. این نام یونی از دو واژه‌ی آرخیدا به معنای ارباب و داموس به معنای مردم تشکیل شده است.

حضور در