ویکی خانواده آدامز

دست

اشتراک‌گذاری
دست
تینگ در سریال ونزدی

این نوع از طردشدگان تنها یک دست هستند. در سریال اولیه آن‌ها دستانی در جعبه بودند که نشان می‌داد بخشی از یک موجود هستند که تنها دستشان قابل مشاهده است. از فیلم دهه ۹۰ این موجودات با عنوان دست‌های دارای ادراک قطع شده توصیف شده‌اند.

دست‌های شناخته شده

صفحات دیگر