ویکی خانواده آدامز

ایت‌ها

اشتراک‌گذاری
ایت‌ها

ایت (Itt) یک اصطلاح غیررسمی برای اشاره به موجودی است که به طور کامل با موهای بلند از سر تا پایش پوشیده شده است. آن‌ها دارای صدای بلندی هستند و در صورت ناآشنا بودن تشخیص آن‌ها دشوار است.

در سریال ونزدی آن‌ها نوعی از طردشده‌ها هستند.

صفحات دیگر