ویکی ویچر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خورشید سیاه (Black Sun)

اشتراک‌گذاری
خورشید سیاه (Black Sun)

خورشید سیاه (Black Sun) اشاره به یک خورشیدگرفتگی دارد که بیشتر با عنوان نفرین خورشید سیاه شناخته می‌شود. این یک پیشگویی بود که توسط جادوگری به نام التیبالد انجام شده بود و ادعا می‌کرد که تمدن بشریت به دست شصت دختر که در زمان این خورشیدگرفتگی یا بعد از آن متولد شده باشند نابود خواهد شد.

این پیش‌گویی باعث شد تا جادوگرانی چون استرگوبور اقدام به شکار دختران و کشتن آن‌ها بکنند. با گذشت مدتی جادوگران پذیرفتند شناسایی این شصت دختر کاری دشوار است و تصمیم گرفته شد تا دختران در برج‌هایی زندانی شوند.

صفحات دیگر