مریخ

مریخ

مریخ چهارمین سیاره از منظومه شمسی است. در اواخر سال ۱۹۸۵ وقتی دکتر منهتن به این موضوع پی برد که وجود او ممکن است منجر به سرطان اطرافیانش شود به تنهایی به مریخ رفت. بعدا این موضوع افشا شد که مسئولیت چندین مرگ به گردن او افتاده است.

او برای سفر در جو مریخ یک سفینه ساعتی عظیم ساخت. منهتن بعد از این که در مورد تاریخچه و آینده بشریت تامل کرد، به زمین بازگشت تا سیلک اسپکتر را با خود ببرد اما منهتن توسط او متقاعد شد که زندگی انسان در برابر جنگ هسته‌ای ارزش نجات دادن را دارد.