سینگ سینگ

سینگ سینگ (Sing Sing) یک زندان فوق امنیتی در شهر آسینینگ نیویورک است. در کمیک واچمن رورشاک پس از دستگیر شدن توسط پلیس نیویورک و مظنون بودن به قتل ادگار یاکوبی در این زندان حبس شد.

در زمان وقوع یک شورش، نایت آول و سیلک اسپکتر برای آزاد کردن رورشاک به این زندان نفوذ کردند و رورشاک از زندان فرار کرد.