گراهام برایانت (Graham Bryant)

گراهام برایانت

Graham Bryant

گراهام برایانت (Graham Bryant) The Outer Worlds

وابسته به

آیکونوکلست‌ها

جنسیت

مذکر

گراهام برایانت (Graham Bryant) شخصیتی در The Outer Worlds و رهبر آیکونوکلست‌ها است. او این گروه را در قالب یک جنبش فلسفه‌گرا ایجاد کرد تا روش‌های طمعکارانه شرکت‌ها در کلونی‌سازی کردن هالسیون را نفی کند.

برایانت قبلا یکی از مجریان مانارک بود.