فینیس ولز (Phineas Welles)

فینیس ورنون ولز

Phineas Vernon Welles

فینیس ولز (Phineas Welles) The Outer Worlds

نقش

دانشمند

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

فینیس ولز (Phineas Welles) دانشمندی بود که استرنجر را در شروع بازی The Outer Worlds از خواب انجماد بیرون آورد. بازیکن قادر است به کمک کند تا سایر افراد روی سفینه نیز از حالت انجماد خارج شوند، یا این که او را برای دریافت پاداشی به هیئت مدیره تحویل دهد.