کیتوناک (Kitonak)

کیتوناک

Kitonak

کیتوناک (Kitonak) - جنگ ستارگان

خاستگاه

کیردو III

کیتوناک (Kitonak) نژادی هوشمند با پوست صورتی و چشمان ریز بود که در سیاره کیردو III ساکن بود. بدن‌های آن‌ها نوعی بوی وانیل-مانند را از خود منتشر می‌کند. کیتوناک‌ها دارای پوست چرمی و ضخیم هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با آب و هوای صحرایی سازگار باشند.

دروپی مک‌کول یک موسیقی‌دان از کیردو III و یک کیتوناک بود. نام اصلی او مجموعه‌ای از سوت‌ها بود که تنها توسط کیتوناک‌های دیگر تلفظ می‌شد.

تادئوس مارین یک کیتوناک مذکر دیگر بود که در زیستگاه ریستکی در سیاره جاکو زندگی می‌کرد.